Regulament concurs “Castiga doua bilete de intrare la F&H Expo 2020”

Regulament concurs “Castiga doua bilete de intrare la F&H Expo 2020

Art. 1. Organizatorul Concursului

1.1. Organizatorul concursului “Castiga doua bilete de intrare la F&H Expo 2020” (denumit în continuare "Concurs"), este S.C. IMPAR S.R.L. - distribuitor oficial iKamper (denumit în continuare “Organizatorul”), cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Lemnarilor 14/B, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J19/178/1991 având CUI: RO524625, telefon: 0266.206.780.

Art. 2. Temeiul legal

2.1. Prezentul regulament este conform cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

2.2. Înscrierea și participarea la acest concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală și implicită a prezentului Regulament.

2.3. Concursul nu este sponsorizat, asociat, administrat și nu are nici o legătură cu Facebook (www.facebook.com). Informațiile date de participanți furnizate pe pagina oficială a Organizatorului devin proprietatea acestuia și nu a Facebook și vor fi folosite doar în condițiile și termeniile din prezentul Regulament.

Art. 3. Durata Concursului și aria de desfășurare

3.1. Concursul se desfășoară exclusiv prin intermediul paginii de Facebook iKamper.ro, disponibilă la adresa https://www.facebook.com/ikamper.ro/. Anunțarea câstigătorilor se va face prin intermediul paginii https://www.facebook.com/ikamper.ro/ si in mesaj privat Facebook.

3.2. Durata concursului: 29 ianuarie 2020 - 05 februarie 2020.

Art. 4. Condiții cu privire la dreptul de participare la Concurs

4.1. Persoanele participante la Concurs trebuie să aibă:

- vârsta de minim 18 ani împliniți până la data înscrierii în concurs

- numele și prenumele setate pe profilul facebook conform actului de identitate

- domiciliu pe teritoriul României

4.2. Înscrierea și participarea la acest concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală și implicită a prezentului regulament.

Art. 5. Mecanismul de derulare a Concursului

5.1. Pentru a participa la Concurs, orice persoana interesată, care îndeplinește condițiile de participare, trebuie să scrie printr-un comentariu sub postarea concursului, pe pagina de facebook a Organizatorului, pe adresa https://www.facebook.com/ikamper.ro/, motivul pentru care doreste sa participe la eveniment si numele persoanei cu care doreste sa participe la eveniment.

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza publicarea comentariilor indecente, care pot afecta într-un mod negativ imaginea companiei SC IMPAR SRL sau care sunt contrare normelor de conviețuire socială. Organizatorul va contacta Câștigătorul printr-un mesaj privat în vederea datelor de contact necesare expedierii premiului prin e-mail.

5.2. Fiecare Câștigător va primi câte un premiu constând în câte două bilete de intrare trimis prin e-mail la adresa de e-mail specificată de Câștigător.

5.3. Conform dispozițiilor legale aplicabile, Organizatorul are obligația de a face publice numele câștigătorilor și premiile acordate. Anunțul va fi efectuat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ikamper.ro/ și/sau pe site-ul https://ikamper.ro/

Art. 6. Premiile Concursului

6.1. Premiile Concursului: 10 (zece) bilete de intrare, pentru 10 (zece) persoane la evenimentul Fishing & Hunting Expo 2020, organizat in Romexpo, Bucuresti in perioada 6-9 februarie 2020. Valoarea aproximativă totală netă a premiilor este de 300 (treisute) Lei.

6.2. Câștigătorii premiilor nu pot primi contravaloarea în bani sau alte obiecte.

6.3. Un participant poate câstiga cel mult un premiu (un premiu=doua bilete de intrare)

Art. 7. Procedura pentru validarea, revendicarea si distribuirea premiilor

7.1. Pentru validarea și acordarea premiului, câstigătorii trebuie să transmită Organizatorului, în termenul de maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la mesajul privat primit de la administratorul paginii, numele complet si adresa de e-mail în vederea expedierii premiului și numărul de telefon pe care poate fi contactat. În cazul în care câștigătorii nu trimit în mesajul privat, în termen de 48 (patruzecișiopt) de ore de la solicitarea Organizatorului informațiile menționate mai sus, câștigătorii vor pierde dreptul asupra premiului fără nici o pretenție de despăgubire din partea Organizatorului.

7.2. În condițiile în care se constată ca un câștigător nu îndeplinește toate condițiile de participare și/sau validare impuse de prezentul Regulament, acesta va fi invalidat, pierzând dreptul de atribuire a premiului, fără nici o despăgubire din partea Organizatorului.

7.3. Numele câștigătorilor vor fi făcute publice pe https://www.facebook.com/ikamper.ro/ și/sau pe site-ul https://ikamper.ro/.

7.4 Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă. Organizatorul iși rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

7.5 Premiile vor fi expediate câștigătorilor în termen de 2 zile lucrătoare prin e-mail.

Art. 8. Regulamentul Concursului

8.1. Regulamentul de participare/desfășurare al Concursului este disponibil oricărui solicitant și/sau participant pe adresa: https://ikamper.ro/pages/regulament-concurs-castiga-doua-bilete-de-intrare-la-f-h-expo-2020

8.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a completa/modifica prezentul regulament prin acte adiționale ce vor fi aduse la cunoștința publicului pe pagina de Facebook al acestuia.

Art. 9. Litigii

9.1. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei desemnate de către Organizator este definitivă.

9.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament.

9.3. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Odorheiu Secuiesc.

Art. 10. Date cu caracter personal

10.1. Prin participarea la Concurs, participanții acceptă în mod necondiționat și explicit ca datele personale de identificare să fie utilizate și stocate într-o bază de date, aceasta putând fi folosită de către Organizator sau subcontractanții ai acestuia, ulterior, în cadrul altor aplicații similare de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege în cazul acordării premiului.

10.2. Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție.

10.3. În condițiile Legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și la cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată la adresa str. Lemnarilor 14B, Odorheiu Secuiesc - 535600, Organizatorul se obligă:

- să confirme solicitantului, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele sale personale

- să rectifice, să actualizeze, să blocheze sau să șteargă datele a caror prelucrare nu este conform Legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în mod gratuit

- să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conform dispozițiilor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

10.4. Participanții își pot retrage oricând acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricărei informații sau corespondență, printr-o cerere întocmită în forma scrisă, transmisă Organizatorului la adresa str. Lemnarilor 14B, Odorheiu Secuiesc – 535600.

Art. 11 Clauze finale

11.1. În caz de tentativă sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte îndreptate împotriva Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și tragerea la răspundere în condițiile legii a celor vinovați, inclusiv dar fără a se limita la descalificarea participanților la Concurs.

11.2. În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage premiile acordate. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor rămâne în proprietatea Organizatorului, care-și rezervă dreptul de a le folosi în campaniile următoare.

11.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui câștigător. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Concursului în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanțiilor, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.

11.4. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la acest Concurs din cauza unor erori de software cum ar fi update-uri de sisteme de operare sau erori de afișare ale siteului Facebook sau datorită unor cauze care nu depind direct de Organizator.

11.5. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor prezentului regulament oficial și ale legislației aplicabile din România.

Abonare newsletter